0905 380 493 info@bmelektro.sk

Na každom bleskozvode sa vykonáva revízia každé 4 roky. Tento termín sa s novou vyhláškou posunul. Predtým to bolo 5 rokov. Takže, každé 4 roky sa vykonáva kontrola, meranie spojitosti zbernej sústavy a meranie zemničov. V dobe revízie túto vizuálnu kontrolu a meranie vykonáva revízny technik.

 

Bleskozvod je sústava, vodivých drôtov alebo lana, ktoré vytvárajú ochrannú sústavu.

Táto sústava zabezpečí, pri údere bleskom, čo najrýchlejšie zvedenie blesku do zeme.

Blesk ide čo najkratšou, a nami vybratou,  cestou do zeme.

 

 

Poďme sa najskôr pozrieť na základné rozdelenie bleskozvodnej sústavy:

  • Zberná sústava – je to drôt, lano ,ktoré je umiestnené na streche, či sa jedná o plochú, šikmú alebo valbovú strechu (typ strechy nie je teraz dôležitý – toto si kontroluje revízny technik). Takže sú drôty na streche.
  • Zvody – sú to drôty, ktoré vedú zo zbernej sústavy (strechy) dole na meraciu svorku zemniča. Zvody sú zvislé drôty vedúce zo strechy, až po ochranný uholník, nad  ktorým je meracia svorka.
  • Meracia svorka – oddeľuje zvody od zemniča, toto je bod rozpojenia, ktorý si kontroluje revízny technik. Meria spojitosť sbernej sústavy ako aj zemnič a jeho hodnotu.
  • Zemnič – je to drôt vedúci do zeme. Drôt v zemi musí mať dobrú spojitosť so zemou. Túto spojitosť so zemou, meria práve revízny technik, každé 4 roky. Revízny technik meria ako ľahko vbehne blesk práve do zeme.

 WP_20140313_009

Aby bola bleskozvodná sústava funkčná a chránila objekt pred úderom blesku, je potrebné zabezpečiť nasledovné body:

  1. Spojitosť – všetky drôty zbernej sústavy musia byť spojené medzi sebou a vedené až na zemniče cez meracie svorky do zeme.
  2. Bezpečné vzdialenosti od elektrických a dátových rozvodov, ako aj elektrických zariadení.
  3. Zemniče s nízkym odporom – každý zemnič musí mať dobrú Ohmickú hodnotu spojenia so zemou.
  4. Drôty a laná majú vyhovujúce prierezy – korózia oslabuje nechránené drôty a tým zmenší ich prierez. Následne je vedenie nevyhovujúce a musí sa vymeniť.

  

Práve z týchto bodov, prvé dva, môžeme kontrolovať vizuálne pred každou búrkovou činnosťou, čiže každý rok. Túto kontrolu môže vykonať akýkoľvek laik na základe nižšie popísaného postupu.

Prosím buďte dôsledný a dbajte o nápravu zistených nedostatkov.

 

Postup práce:

  1. Zo zeme prísť ku každému zemniču a skontrolovať či je spojený meracou svorkou so zvodom, ktorý zvislo postupuje až na strechu. Tu vznikajú najväčšie chyby bleskozvodnej sústavy. Je potrebné zabezpečiť aby bol zvod spojený s meracou svorkou so zemničom. (rozpojenie vzniká mechanickým namáhaním – lozenie po zvodoch, autá, rebríky a pod.)
  2. Pohľadom na zvod skontrolovať či susedia nevyužili zvod ako oporný drôt pre svoje rozvody televízie, satelitu či dátových káblov. Týmto činom  ohrozujú nie len seba, a to extrémne, ale aj svojich susedov. Problém vzniká práve vtedy, keď si blesk nájde inú cestu, ako sme zvolili. Dôjde k zaneseniu bleskových prúdov, či prepätia do vnútra objektu a tam sa to začína. Blesk a prepätie si hľadá najľahšiu a najrýchlejšiu cestu do zeme. A on si svoju cestu nájde vždy. Práve cez vnútorné rozvody a zariadenia. Vznikajú obrovské škody, ktoré vôbec nemuseli byť. Jednoznačne upozorniť susedov aby nehazardovali so zariadeniami a životmi svojich susedov. Bezprostredne ohrozujú seba, ale aj iných práve zavlečením blesku do vnútra objektu.

 

Táto kontrola Vám zabezpečí, aby blesk išiel  do zeme najrýchlejšou a nami vybratou cestou.

Toto samozrejme platí len vtedy, keď máte robenú pravidelnú revíziu bleskozvodu a je vyhovujúca.

Každoročnou  kontrolou zabezpečíte jej správnu funkčnosť.

 

Aké máte skúsenosti s kontrolami bleskozvodu?

Robíte ich pravidelne?

Napíšte do diskusie nižšie prípadne otázky smerujte do fóra.